×

Advertencia

No se pudo cargar el archivo XML
Sábado, 18 Octubre 2008 14:45

Refranero Vasco

Escrito por
Valora este artículo
(2 votos)

 

 Refranero Vasco


Jose Manterola. 1877

1.- A tal abad, tal monacillo. = Nolako jabea, alako tresnea.

2.- El abad de donde canta de allí yanta. = Nondik lan, andik jan.

3.- Como canta el abad responde el monacillo. = Nola da iztuna, ala du entzuna.

4.- Del rey abajo á todos temo. = Errege ez heste guzien bildur naiz.

5.- No vale un abalorio. = Ez du balio pela bat.

6.- Quien mucho abarca poco aprieta. = Asko abarkatzea, da gutxi estutzea. Asko egin nai, gutxi egin bai.

7:-Achaques al viernes por no ayunar. = Ostiralian aitzaki ez barautzeagatik.

8.- Dime con quién andas y te diré quién eres. = Nolakoakin ibilli ainbatean irudi.

9.- No hay mejor cirujano que el bien acuchillado. = Sendaletatik onena du kanibatetuena.

10.- Ay, abuelo, sembrásteis alazor y naciónos anapelo. = Erein dezu garia, egin zaitzu sasia.

11.- Duro está el alcácer para zampoñas. = Urtubelarra gogor, txirulik ez duk or.

12.- Alcalde de aldea, el que lo desea, ese lo sea. = Erri txarreko alkate biz nai nuke.

13.- A falta de hombres buenos mi padre alcalde. = Giza prestuen eskasez aita nerea da alkate.

14.- Quiera Dios que orégano sea y no se nos vuelva alcarabea. = Jainkoari nai dakiola oregana izatea ta ez alkarabea.

15.- A un traidor dos alevosos. = Beari bati berreun da bi; etoi bati, berari bi.

16.- Allegadores de la ceniza y derramadores de la harina. = Zaietan zur ta iriñetan ero, iriñetan zogi.

17.- A padre allegador, hijo expendedor. = Aita biltzaille, seme galtzaille.

18.- No por mucho madrugar amanece más temprano. = Goiz jaikia ez da egun-sentia.

19.- Obras son amores que no buenas razones. = Obrak dirade amore ez itz onen kolore

20.- ¿Quién es esa mujer andrajosa?. = Andre zirzilla ori, nor da?

21.- Está anexo lo uno al otro. = Bata hesteari eransia, itsekia, itsatsia dago.

22.-En los nidos de antaño no hay pájaros hogaño. = Igazko kabiak utsik, ez da aurtem txoririk.

23.-Antes que te cases mira lo que haces. = Ezkondu baño len, kontu zer egiten den.

24.- Tras cornudo apaleado. = Adartu ostean makillatua.

25.- Hombre apercibido vale por dos. = Gizon prest bakarra biren diña bada.

26.- Arrímate á los buenos, serás uno de ellos. = Bilduadi onakin. ona izan adin.

27.- Asno con oro alcánzalo todo. = Asto urreduna edozeñen jabe da.

28.- Asno de muchos lobos le comen. = Askorena da astua, aldean beardu otsoa.

29.- Al asno tonto arriero loco. = Nagia bada astoa emaiok astozai eroa.

30.- Al asno muerto la cebada al rabo. = Astoa illa denean garagarra bustanean. Usuak joan eta sareak eda.

31.- No se hizo la miel para la boca del asno. = Astoaren aoari eztia ez daoka ongi.

32.- Uno muere de atafea y otro la desea. = Bata aseak ildu bai ta ala ere besteak ase nai.

33.- No hay atajo sin trabajo. = Bide txigorra bide gogorra.

34.- ¿Estás aquí ó en babia? = Onik agoka edo besteri?

35.- Oveja que bala, bocado pierde. = Ardiak beeka egonik, ez du jaten belarrik.

36.- Yo se lo doy de barato. = Doarik ematen diot, doainik.

37.- A barba regada. = Okoz bustiaz.

38.- Callen barbas y hablen cartas. = Kartak ditugunetik ez degu itzen bearrik.

39.- Hazme la barba, haréte el copete. = Egidak bizarra, ta nik iri galbarra.

40.- Cuando la barba de tu vecino vieres pelar, echa la tuya á remojar. = Auzokoaren bizarra mozten dauzunean, sarrezazu zurea urean.

41.- Aún hay sol en bardas. = Oraindik badirau eguzkiak.

42.- Debajo de una mala capa hay un buen bebedor. = Eztarria txiki, badizake edale andi.

43.- No tiene oficio ni beneficio. = Ez zer lan, ta ez zer jan.

44.- Es una bicoca este lugar. = Erri txar bat du au.

45.- Haz bien y no mires a quién. = Egizu on ta ez jakin non.

46.- Bien vengas mal, si vienes solo. = Gaitza, nai badek ator, barkar baldin baator.

47.- Quien bien tiene y mal escoge, del mal que le venga no se enoje. = Ontasuna deuanak aukera gaitza badu, datorkion kalteaz ez du zer aserratu.

48.- No vale una blanca. = Ez du balio pelapat.

49.- ¡Qué blancura de mujer! ¡que mujer tan blanca!. = ¡Au emakume maloa, malota, malatsa!

50.- A pedir de boca. = Nai erara, gogoaren araura, aukeran.

51.- De manos á boca. = Bat batean, bertatik.

52.- Dejóle con la palabra en la boca. = Itz erdian larga zion.

53.- Hablar por boca de ganso. = Besteren aoaz, mingañaz itzegitea

54.- Punto en boca. = Txito, isil.

55.- A buen bocado, buen grito. = Mokadu onari, deadar andi.

56.- Está bostezando. = Aozabalka dago, errosinka dago.

57.- Es un bragazas. = Prakajario bat da, nagitzar bat.

58.- Con braba friolera te vienes. = Bestelakoa zatoz.

59.- No cabe en mí esta maldad. = Ez daokit niri gaiztakeri au.

60.- Todo cabe en fulano. = Urliari guzia dagoka.

61.- Al cabo, al cabo y á la postre. = Gero ere azken ta gero.

62.- Es un calcillas. = Paltxapot, txaltxa pota da.

63.- Dijo la sartén á la caldera, tente allá carinegra. = Nork nori? pazia sarrak pertzari. Paziak ziotzan perrzuri, kenadi ipur beltz ori.

64.- Mátalas callando. = Isil baña il.

65.- Quien calla otorga. = Entzun ta isil baiezko biribil.

66.- Allá se las compongan. = Or konpon, an konponbitez.

67.- Se va como una canilla. = Zipotz bati bezela dario.

68.- No es capaz para nada. = Ez da gai ezertako.

69.- Unos tienen la fama, y otros cardan la lana. = Batzue atzaro, bestiak uz da oro.

70.- Lo que ha de cantar el carro canta la carreta. = Idiak bearrian gurdiak orro.

71.- ¿Por qué carga de agua? = Zeri daokiola?

72.- De casta le viene al galgo el ser rabilargo. = Badek noronz.

73.- ¿Qué hacéis, católicos? ¿en qué os ocupáis? = Zer ari zerate, gizon ta emakume, fededunak? zer darabiltzute?

74.- No hay más cera que la que arde. = Ez dago argizagirik dizekana baizik.

75.- Gato maullador nunca buen cazador. = Gatu maukaria ez da izango eiztaria.

76.- No es cosa de gusto, errar una cosa dándole cerca. = Ur eman ta utz egin orixe ez dek atsegin.

77.- No hay cerradura donde es oro la ganzúa. = Ez da sarrallik urrea danian gakobil.

78.- No sabe el ciego distinguir de colores. = Itsuak ez daki zer kolore berezi.

79.- En tierra de ciegos el tuerto es rey. = Okerrak dira alkate itsuen errian.

80.- Soñaba el ciego que veía y soñaba lo que quería. = Ez dek amets itsusia, irsuak ustedik ikusi, ori dek aren eresi.

81.- No hay olla tan fea que no tenga su cobertera. = Ez da eltze ain itsurik, bere estalkia ez duenik.

82.- Cobra buena fama y échate á dormir. = Otsande ona badezu, lo gozo egin ezazu.

83.- Comenzar y acabar todo es uno. = Asi ta buka gustia da bat.

84.- Después de ido el conejo tomamos el consejo. = Usuak joan ta sareak eda.

85.- Dios consiente, pero no para siempre. = Jainko ez da azkor, bai berankor.

86.- De lo contado come el lobo. = Kontatutik otsoak jan oidik.

87.- Es un corral de vacas. = Zaletxe bat iduri.

88.- Del cuero salen las correas. = Larrutik edea, berenetik jostelua.

89.- La coz de la yegua no hace mal al potro. = Beorrak kumeari ostiko, ez dio kalterik egingo.

90.- Cría el cuervo y te sacará los ojos. = Maita ezak belea, aterako dik begia.

91.- Es una mala cuca. = Biurria da txit.

92.- AI maestro cuchillada. = Satitsuak argiari.

93.- En casa del herrero cuchillo mangorrero.- En casa del herrero cuchillo de palo. = Burdingille zikoitzak zotzezko kanibeta.

94.- Cuidados ajenos matan el asno. = Besterenak zai eta zeuretzat ez gai...

95.- Donde no valen cuñas aprovechan uñas. = Ziria ez da gai eta eria bai.

96.- A perro viejo no hay cuz cuz. = Txakur zarra ez da engañakorra.

97.- Daca el gallo, toma el gallo, quedan las plumas en la mano. = To txoria, indak txoria, eginduk biluzgorria.

98.- Dadivas quebrantan penas. = Emaitzak austendituk arkuitzak.

99.- En dama de tus parientes, á tu bolsa, para mientes. = Zuk aidea alde baña zerori zera talde.

100.- Buena va la danza. = Ederra ziak dantza, bai suertez ere.

101.- No te metas en eso. = Ez zaiteala orretan sartu.

102.- Donde las dan las toman. = Gaitz eman det, artu ere badet.

103.- Más vale un toma que dos te daré. = Obe dek bein to, ezen ez bi gero.

104.- Quien da presto da dos veces. = Emak laster emango dek bi bider.

105.- Esto está de mala data. = Molde gaiztokoa dago au.

106.- Al delicado poco mal y bien atado. = Bire kuperatia gaitz txikia ta lotura andia.

107.- A tuertas ó á derechas. = Arret, zarret, oker edo zuzen, okerra edo zuzena.

108.- No tienes derecho alguno á esto. = Ez dezu margori ez zuzenik onetarako.

109.- Ni hagas cohecho ni pierdas derecho. = Ez egin emaitzagorik, ez eta galdu margorik.

110.- A tuerto ó á derecho, nuestra casa hasta el techo. = Arret, zurrrt, gure etxea gorara dek.

111.- Es muy desahogado. = Sudur prinzak berak ditu.

112.- Es muy desairado. = Erakaitza, moldakaitza da txit.

113.- No falta un roto para un descosido. = Urgunari ez zaio faltako laguntari.

114.- No hay secreto que tarde ó temprano no sea descubierto. = Oraingo isilla aurki izan da iskanbilla.

115.- Las damas al desdén parecen bien. = Damak ekoizkoro oi dirudite ederto.

116.- Quien pobreza tiene, de sus deudos es desdén. = Ez aitarik du ez aiderik, dagoanak bearturik.

117.- Es un desdichado. = gizagaiso bat da.

118.- Lo que uno desecha, otro lo ruega. = Batek utsaztu, besteak artu ta sartu.

119.- Falta el rabo por desollar. = Gaitzena eginkizun.

120.- Quien desparte lleva la peor parte. = Pakegille sartu nai badek, ongi burua gorde bear dek.

121.- -Desperdiciador de la harina, recogedor del salvado. = Zaietan zur, iriñetan ero.

122.- Más días hay que longanizas. = Egunak baño lukainkak dira geiago.

123.- El diablo predicador. = Biargille gaizto erakusle on.

124.- ¿Cómo diablo se hace eso?. = Nola diabru egiten da ori?

125.- Del dicho al hecho hay gran trecho. = Esana da erraz, ta egiña garratz.

126.- A diestro y á siniestro. = Arrer, zarret, eskui ta ezker, naiz eskui, naiz ezker.

127.- Es digno de todas las alabanzas. = Alabanza guzien dina da.

128.- Señor, no soy digno de que entréis en mi casa. = Jauna, ez naiz ni dina nere etxean sar zaitezen.

129.- La diligencia es madre de la buena ventura. = Eginaria. patu onaren gaia.

130.- A Dios y á ventura. = Jainkoz ta patoz.

131.- Para aquí y para adelante de Dios. = Oraingotz ta gerokotz.

132.- Válgame Dios. = Jainkoak baliadakidala.

133.- Dios consiente y no para siempre. = Jainkoa ez da azkor, bai berankor.

134.- A Dios rogando y con el mazo dando. = Jainkoari erreguz, bearrari malluz.

135.- ¡Ay qué dolor! ¡ay dolor! = Oi eta au miña! oi au miñaren gogorra!

136.- Donde quiera que fueres haz como vieres. = Ortik edo emendik, dakuskan bezela egik.

137.- Los duelos con pan son menos. = Illa ohira, bizia sarera; proguak, ogiaz ez dira proguak.

138.- Al padre endurador, hijo gastador, = Aita zurrari, semea gastari.

139.- Al enemigo que huye, la puente de plata. = Etsaia iges bada, zillarrezko zubia.

140.- Mal engendro, muchacho avieso. = Mentu gaiztoa, seta deungea.

141.- AI enhornar, se tuerce el pan. = Labean sartzen ogia da okertzen.

142.- Al buen entendedor, pocas palabras. = Aditzalle onari, izketak urri.

143.- A fulano algo se le entiende de eso. = Urliari zerbait aditzen zaio.

144.- Ya no dará en qué entender. = Lanik asko emango digu.

145.- Eso no se entiende conmigo. = Ez da ori nerekin aditzen, ori ez daokit niri.

145.- El gato escaldado del agua fría ha miedo. = Katu ugaldatua ur otzaren bildur da.

147.- A favor de alguno para provecho suyo. = Nor baiten aldera, onera.

148.- El herrero de Arganda él se lo fuella, y él se lo macha, y él se lo lleva á vender á la plaza. = Errementari Argandakua berak auspoa, berak joa, berak plazara daroa. Eta laburrago: Berak lan eta berak jan.

149.- Donde fuego se hace, humo sale. = Non sua dan, kea bada an.

150.- No es por el huevo, sino por el fuero. = Mintzen nau, garanak ez, aranak bai.

151.- Irán los huéspedes y comeremos el gallo. = Arrotzak juan ta etxalondo.

152.- Nuestro gozo en el pozo. = Gure poza putz.

153.- Pocas gracias, ni grados, ni gracias. = Esker gaizto, esker gutxi.

154.- La mala hierba crece mucho. = Asi da lolloa, nola belar gaitoa.

155.- Por el hilo se saca el ovillo. = Aria nolako, arilla alako.

156.- Perro ladrador, nunca buen mordedor. = Txakur zangaria, gutxjtan ozkaria.

157.- Ni padre ni madre, ni perro que me ladre. = Ez aitarik, ez amarik, ez eta txakur zangagillerik.

158.- Piensa el ladrón que todos son de su condición. = Gure katuak buztana luze, nork berak bezela besteak uste.

159.- Ir por lana y volver trasquiIado. = Ille eske joanik etorri muskildurik.

160.- Cual más cual menos, toda la lana es pelos. = = Zein aski ta zein guti, illea ille da berdin.

161.- A moro muerto gran lanzada. = Aritz erorian orok egur.

162.- Del lobo un pelo, y ese de la frente. = Otsotik ille bat bederik, ta ura betondotik.

163.- El lobo y la vulpeja, ambos son de una conseja. = Azeria etu otsoa dira ballera batekoak.

164.- Quien con lobos anda á aullar se enseña. = Otsoakin ibilli eta goauta ikasi.

165.- A palabras locas, orejas sordas. = Txoruen itz belarria itx.

166.- El loco con la pena es cuerdo. = Eroa zur, bizkarrean egur.

167.- No hay mal que por bien no venga. = Ezta gaitzik onik ez dakarrenik.

168.- Mal de muchos, consuelo de locos. = Askoren miña txorruaren atsegina.

169.- En hora buen vengas, mal, si vienes solo. = Ordu onean gaitza atoz, bakarrik bazatoz.

170.- Malo vendrá que bueno me hará. = Ondoren gaiztok onduko nau.

171.- El malo siempre piensa engaño. = Txarra beti gai.

172.- Nacer en las malvas es tener buenos principios. = Ziguñetan jaio».

173.- No dejar piante ni mamante es arruinarle todo. = Ez utzi piaririk ez mamaririk.

174.- Manda potros y da pocos. = Urrea esan, ta urria eman.

175.- Del agua mansa me libre Dios. = Ura bada geldi, artatik hegira adi.

176.- A Dios rogando y con el mazo dando. = De Jainkoari, tu egin kabikoari.

177.- A gran seca, gran moja. = Leorte aundia len, bustite andia aurten.

178.- Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. = Tximua sedaz jantzia, tximua da.

179.- De noche todos los gatos son pardos. = Gaua sartua guztia nastua.

180.- Obras son amores, que no buenas razones. = Obrak dirade amore, ez itz onen kolore.

181.- Quien tal hace que tal pague. = Nolako egite alako pagu.

182.- Buscar la paga en el oído, es buscar fácilmente ocasión para venir y hacer mal. = Belarria besteri kilikatzea, da bide txarrean jartzea eta gaitz egitea.

183.- Más cerca están mis dientes que mis parientes. = Aideak alboan, ortza ordea aboan.

185.- Ni en burlas ni en veras con tu amo no partas peras. = Ez benaz ta ez burlaz ez adi josta nagusiaz.

186.- La privación es causa del apetito. = Non dan bagea an da zalea.

187.- Es propio de los hombres el errar. = Gizonen egogia da utsegitea; gizonari dagokana da utsegitea.

188.- De rabo de puerco nunca buen bigote. = Txar sartu ta txar azi; txar izango da beti.

189.- Al mal uso quebrarle la pierna. = Oitura gaiztoa bernea autsi ta bijua.

190.- La verdad adelgaza, pero no quiebra. = Egia me, ez ordea ze.

191.- Rábanos y queso traen la corte en peso. = Emanok begiak urriari nai badek izan ugari.

192.- -Quien tiene tejado de vidrio, no tire piedras al de su vecino. = Beira tellatua badezu, auzoari arrika eztegiozu.

193.- Quien tiene tienda que atienda, sino que la venda. = Denda badezu, zuk zaitu beardezu, ezperen galduko dezu.

194.- No dar palotada, no acertar en nada. = Guziran utsegin txoskada ez dalako egin.

195.- Quien á su enemigo popa, á sus manos muere. = Etsaiari popaka dagona, aren eskuetan il oida.

196.- Tú te lo quisiste tú te lo ten. = Zure naia bir zure gaia, zurea zan gura, areago ardura.


Jose Manterola. 1877

 

Visto 4184 veces Modificado por última vez en Miércoles, 19 Marzo 2014 22:21
Más en esta categoría: « Frases Proverbiales Vascas

Deja un comentario

Asegúrate de llenar la información requerida marcada con (*). No está permitido el código HTML. Tu dirección de correo NO será publicada.